Hotline: 0974833164

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có giấy phép do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tùy vào từng trường hợp mà giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC sẽ do Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp hay do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC là một thủ tục tương đối phức tạp, vì vậy VNSI đưa ra bài viết này để hướng dẫn xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

1. Căn cứ pháp luật

 • Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi, bổ sung năm 2013
 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy
 • Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

2. Ngành nghề kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

b) Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

c) Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

3.1. Điều kiện chung kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy:

 • Người đứng đầu doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh
 • Có cơ sở vật chất , phương tiện, thiết bị và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh

3.2. Điều kiện riêng đối với từng ngành nghề

STT

Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ PCCC

 

Văn bằng, chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở

 

Văn bằng, chứng chỉ của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở

Điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh

1

Tư vấn thiết kế về PCCC

 

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

– Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về PCCC;

– Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

2

Tư vấn thẩm định về PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

– Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về PCCC;

– Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thẩm định về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

3

Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

– Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC;

– Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

4

Tư vấn giám sát về PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

– Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về PCCC;

– Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì giám sát về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

5

Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về PCCC

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

6

Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

 

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC; hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

7

Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC; hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

8

Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC; hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

9

Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

 

4. Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu PC21, Thông tư 66/2014/TT_BCA)
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp cơ sở
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp cơ sở
 • Bản sao chứng chỉ, văn bằng
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của từng cá nhân
 • Văn bản chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp, địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với địa chỉ trên hợp đông thuê do thay đổi đơn vị hành chính cần xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, .thị trấn nơi đặt trụ sở)
 • Ảnh chụp văn phòng, trang thiết bị vật chất đã nêu ở bảng kê (ảnh màu, có đóng dấu treo của công ty)
 • Hóa đơn mua hàng hoặc hợp đồng thuê trang thiết bị (bản photo, có đóng dấu treo của công ty)
 • Tùy vào ngành nghề mà sẽ có quyết định bổ nhiệm chủ trì thiết kế về PCCC, chủ trì thẩm định về PCCC, chức danh chủ trì kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC, chủ trì giám sát về PCCC, chỉ huy trưởng thi công về PCCC.

5. Thời hạn cấp, cơ quan quan cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Thời hạn:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải tổ chức kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. Kết quả kiểm tra phải được lập biên bản (mẫu số PC05, Thông tư 66/2014/TT-BCA).

Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy định thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC22, Thông tư 66/2014/NĐ-CP)

+ Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Thẩm quyền cấp:

 + Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp, cơ sở ở địa phương và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

Trên đây là một bài viết hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, nếu Quý khách có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc xin Giấy phép hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục, hãy gọi ngay cho VNSI. Hotline: 0944 704 118 (Luật sư Phạm Việt) hoặc 0979 825 425 (Luật sư Nguyễn Vân) để được tư vấn xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh PCCC. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Qúy khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

Hotline/ Zalo: 0974 833 164 hoặc 0944704118 Email: vnsilaw@gmail.com
Từ khóa:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA - HÃNG LUẬT TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

vnsilaw@gmail.com

Dịch vụ nổi bật